Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja
uslovi.png1_10.png

*** Poštovani kupci od 07.09.2017. godine, samo porudžbenice veće od 5.000 dinara, šalju se kurirskom službom na teritoriji Republike Srbije. Dok kod nas u prodajnom salonu možete izvršiti kupovinu, kao i do sada nezavisno od vrednosti porudžbenice! ***


Opšte odredbe

Pažnja: Upotrebom ovog internet sajta potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili ove Uslove korišćenja (u daljem tekstu “Uslovi”) i slažete se da ste obavezni da ih poštujete, kao i sve druge primenljive zakone i propise. Ukoliko ne prihvatite ove uslove, nemojte koristiti ovaj Internet sajt.

Velog D.O.O. može izmeniti ove Uslove u bilo kom trenutku izmenama u ovom tekstu. Trebalo bi da posetite ovu stranicu s vremena na vreme i proverite ažurirane Uslove, jer ste njima zakonski vezani. Pojedine odredbe ovih Uslova mogu biti nadjačane eksplicitnim zakonskim aktima ili saopštenjima istaknutim na drugim stranicama ovog sajta.

Upotreba Internet sajta

Sav materijal na ovom Internet sajtu (u daljem tekstu “Sajt”) je zaštićen autorskim pravima i svaka neovlašćena upotreba može predstavljati kršenje Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakona o žigovima ili drugih zakona iz oblasti intelektualne svojine. Osim ukoliko je drugačije naznačeno na drugom mestu na ovom sajtu, sav sadržaj možete pregledati, kopirati, štampati ili preuzimati isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu i u informativne svrhe, pod uslovom da sve naznake o autorskim pravima ili drugim vlasničkim informacijama koji su sadržani u originalnom dokumentu zadržite u svim kopijama.

Ne možete menjati sadržaj ovog sajta ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe. Ne uzimajući u obzir prethodno navedeno, bilo koji materijal dostupan za preuzimanje ili korišćenje preko ovog sajta koji poseduje sopstvene uslove korišćenja ili licenciranja nalazi se pod zaštitom tih uslova. Ukoliko prekršite bilo koji od ovih Uslova, vaša dozvola za upotrebu sajta će biti povučena i bićete obavezni da odmah uništite sve sadržaje koje ste preuzeli ili odštampali.

Osim ako je eksplicitno drugačije naznačeno ovde ili na nekoj drugoj stranici ovog sajta, ništa ovde sadržano, bilo izričito, prećutno, odricanjem ili na drugi način, Vam ne daje pravo da koristite bilo koji deo intelektualne svojine koju ste pronašli na Sajtu.
Informacije

Svi materijali, povratne informacije ili druge vrste informacija (ne odnosi se na liče informacije) koje dostavite ovom Sajtu ili u kompaniji Velog D.O.O. povodom ovog sajta (“Informacije”) neće biti smatrani za poverljive ili vlasničke. Velog D.O.O. će biti isključivi vlasnik svih informacija prikupljenih na Sajtu ili u vezi sa njim. Velog D.O.O. nema nikakve obaveze u odnosu na takve informacije i slobodan je da ih koristi bez ograničenja za bilo koje svrhe (kao što je upotreba, reprodukcija, modifikacija, objavljivanje, (re)distribucija, javno prikazivanje itd.) i bez navođenja izvora. Zabranjeno je postavljati ili prenositi na Sajt ili sa njega bilo kakve protivzakonite, preteće, klevetničke, ponižavajuće, religiozne uvrede, nacionalne uvrede, pornografske ili druge materijale koji krše bilo koje zakone.
Privatnost

Više o odredbama privatnosti možete pročitati u sekciji “Politika Privatnosti” na našem sajtu.

Velog D.O.O. zadržava pravo da prikuplja određene lične podatke prilikom pretrage nekih internet stranica ovog Sajta da bi ispunio vaše zahteve ili potrebe. Svako prikupljanje takvih informacija na ovim stranicama biće sprovedeno u skladu sa pravilima o privatnosti sadržanom na ovim internet stranicama, kao i važećim propisima o zaštiti podataka o ličnosti. Velog D.O.O. nije odgovoran za sadržaj informacija objavljenih od strane korisnika putem postavljanja komentara na stranicama ili opcije “Utisci kupaca”. Velog D.O.O. nije u obavezi da prati razgovore korisnika u opciji “Pitanja I odgovori” i “Utisci kupaca” i samim tim se ne smatra odgovornim za bilo koje komentare, bez obzira da li proizilaze ili ne iz zakona o autorskim pravima, kleveti, privatnosti ili drugog.
Obaveze registrovanih članova Internet sajta

Članovi su u obavezi da sve vreme čuvaju pristupnu lozinku koja im je potrebna za korišćenje Velog D.O.O. Internet sajta, kao i da istu nikada ne otkrivaju trećim licima. Ukoliko prekrše ovu obavezu, članovi to čine na isključivu sopstvenu odgovornost i snose u potpunosti odgovornost prema oštećenima, za svaku štetu nastalu takvim korišćenjem njihovog naloga.

Upotreba mehanizama, softvera ili drugih programskih alata koji mogu ometati normalnu aktivnost internet stranica Velog D.O.O. internet sajta kao i sa njim povezanim internet stranicama je zabranjena. Članovi ne smeju da preduzimaju radnje koje mogu da dovedu do neodgovarajuće i preterane upotrebe infrastrukture ili preopterećenja Velog D.O.O. internet platformi. Ovakve aktivnosti podležu krivičnoj i materijalnoj odgovornosti. Zasnivanjem članstva, članovi pristaju da se na njih, u skladu sa pravilima iz ovih Uslova korišćenja, primeni Lista nedozvoljenih ponašanja definisana u ovim Uslovima korišćenja.
Nedozvoljeno ponašanje korisnika Internet sajta

Ponašanje Korisnika smatra se nedozvoljenim ukoliko je u suprotnosti sa imperativnim pravnim propisima Republike Srbije i međunarodnog prava, ili ugovorima, konvencijama, preporukama i kodeksima koje je prihvatio Velog D.O.O. Takođe nije dozvoljeno ponašanje Korisnika koje na bilo koji način ugrožava rad ili nanosi štetu opremi Velog D.O.O.
Ponašanje Korisnika smatraće se nedozvoljenim naročito ukoliko se njime vrši krivično delo ili privredni prestup; ukoliko se njime vrši povreda autorskih prava i prava industrijske svojine; ukoliko se njime vrši delo nelojalne konkurencije; ukoliko se njime ugrožavaju ili povređuju nečija lična prava.

Zabranjeno je svako neovlašćeno snimanje, javno objavljivanje i distribucija programskih sadržaja koji su Korisniku dostupni korišćenjem Usluge i dodatnih usluga, kao i svaki drugi oblik iskorišćavanja istih, u bilo koju svrhu osim za ličnu upotrebu. Ukoliko po svojoj oceni Velog D.O.O. zaključi da se Korisnik ponaša na nedozvoljeni način, Velog D.O.O. ima pravo da Korisnika upozori da sa nedozvoljenim radnjama odmah prestane kao i da suspenduje korišćenje servisa do daljnjeg. Ukoliko Korisnik nastavi sa nedozvoljenim ponašanjem Velog D.O.O. ima pravo da trajno isključi Korisnika iz korišćenja Internet sajta. Korisnik je odgovoran i za svu štetu koju prouzrokuje ovakvim svojim ponašanjem. Za svoje nedozvoljeno ponašanje, krivično, građanski i na bilo koji drugi način, odgovara isključivo korisnik.

Korisnik je u obavezi da poštuje pozitivno pravne propise i međunardno pravo u pogledu zaštite autorskih prava i prava industrijske svojine. U smislu prethodnog stava, zabranjeno je svako neovlašćeno snimanje, javno objavljivanje i distribucija programskih sadržaja koji su Korisniku dostupni korišćenjem Usluge i dodatnih usluga, kao i svaki drugi oblik iskorišćavanja istih, u bilo koju svrhu osim za ličnu upotrebu. U slučaju da usled ponašanja Korisnika dođe do pokretanja bilo kakvog postupka pred pravosudnim i drugim nadležnim organima, Korisnik je u obavezi da preuzme celokupnu odgovornost za učinjenu povredu autorskih prava i prava industrijske svojine i da nadoknadi kompaniji Velog D.O.O. celokupnu štetu prouzrokovanu u vezi sa tim.
Linkovi ka drugim Internet sajtovima

Linkovi sadržani na Sajtu koji vode na nezavisne sajtove su prikazani isključivo zbog pogodnosti za Vas. Velog D.O.O. nije pregledao sadržaj ovih sajtova, ne kontroliše ih i nije odgovoran za bilo koji od ovih sajtova ili njihove sadržaje. Stoga, Velog D.O.O. nije njihov predstavnik, ne pruža nikakve garancije i ne prihvata obaveze u vezi sa ovim sajtovima ili bilo kojim informacijama, softverom ili drugim proizvodima koji se tamo mogu naći, ili sa rezultatima koji su posledica njihove upotrebe. Ukoliko odlučite da pristupite nekom od sajtova na koje vode linkovi sa našeg Sajta, činite to na sopstvenu odgovornost.
Ograničenje garancija

Informacije, proizvodi, materijali i/ili usluge (“Sadržaj”) prikazan na ovom sajtu je prikazan “kao takav” bez ikakvih garancija bilo koje vrste. Velog D.O.O. se eksplicitno ograničava do maksimalnog stepena određenog zakonom, od bilo kakve direktne, indirektne statutarne ili bilo koje druge garancije ili zastupništva, uključujući garancije tržišne isplativosti, pogodnosti za određenu svrhu ili poštovanja intelektualnih ili svojinskih prava. Sadržaj čine isključivo informacije opšte prirode, koje nisu namenjene za rešavanje specifičnih situacija ili za neku konkretnu osobu ili entitet, i koje ne predstavljaju profesionalni savet.

U maksimalnom stepenu koji Zakon dozvoljava, Velog D.O.O. ne daje garancije za tačnost, primenljivost, pouzdanost I kompletnost sadržaja na ovom sajtu, kao ni garanciju neprekidnog rada, pravovremenosti, bezbednosti ili odsustva grešaka. Velog D.O.O. može promeniti sadržaj ovog sajta ili proizvode i cene navedene na sajtu u bilo koje vreme i bez prethodnog upozorenja. Sadržaj na ovom sajtu može biti zastareo, a Velog D.O.O. se ne obavezuje da ga ažurira. Sadržaj objavljen na ovom sajtu može se odnositi na proizvode ili usluge koji nisu dostupni u Vašoj zemlji. Konsultujte se sa Velog D.O.O. informativnim centrom u vezi proizvoda ili usluga koje su Vam na aspolaganju.
Ograničenje odgovornosti Velog D.O.O.

U maksimalnom stepenu dozvoljenom zakonom, Velog D.O.O., njegovi dobavljači ili treća lica pomenuta na ovom sajtu ni u kom slučaju neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu (uključujući, ali ne i isključivo, direktnu, indirektnu, slučajnu, posledičnu, posebnu štetu, ili takvu koja nastaje usled gubitka profila, gubitka podataka ili prekida poslovnog procesa) koja nastaje kao posledica upotrebe, odlaganja ili nemogućnosti upotrebe, ili rezultata upotrebe ovog sajta, sajtova na koje vode linkovi sa ovog sajta ili sadržaja objavljenog ovde ili na drugim pomenutim sajtovima, bez obzira da li je zasnovana na garanciji, ugovoru ili drugom pravnom sredstvu ili da li je klijent bio obavešten o mogućnosti takve štete. Ukoliko Vaša upotreba materijala, informacija ili usluga sa ovog sajta rezultira potrebom za servisiranjem ili popravkom opreme ili podataka, Vi ste odgovorni za nastale troškove.
Registrovani zaštitni znaci – Brendovi

Svi nazivi, logotipi, žigovi, zaštitni znaci ili oznake usluga koji se pojavljuju na ovom Sajtu su registrovani zaštitni znaci odgovarajućih kompanija u okviru Velog D.O.O. ili drugih vlasnika. Ne možete koristiti nazive, logotipe, žigove, zaštitne znake ili oznake usluga bez prethodne pismene saglasnosti njihovog punopravnog vlasnika.
Objave i izmene “Uslovi korišćenja”

Korisnik se obavezuje da povremeno pročita uslove korišćenja kako bi bio upoznat sa eventualnim izmenama iste. Ukoliko korisnik nastavi da koristi sajt i usluge Velog D.O.O. nakon bilo koje nove verzije uslova korišćenja, podrazumeva se da je istu prihvatio kao važeću.
Prelazne i završne odredbe

Korišćenje internet sajta www.velog.rs podleže ovim Uslovima korišćenja, pa su korisnici internet sajta obavezni da Uslove korišćenja pažljivo pročitaju i pridržavaju ih se. Smatraće se da su korisnici dali bezuslovan pristanak na ove Uslove korišćenja samim korišćenjem internet sajta www.velog.rs.

Velog D.O.O. može, iz bilo kog razloga, a bez prethodnog obaveštavanja korisnika, izvršiti izmene Uslova korišćenja. Nastavak korišćenja sajta od strane korisnika i nakon što su izvršene izmene Uslova korišćenja, smatraće se kao pristanak korisnika na takve izmene.


Beograd, 2019.
Copyright © 2019 by Velog D.O.O., Sva prava zadržana.
Velog.rs